En person som dricker för ofta och/eller för mycket kan vara på väg att utveckla ett beroende. Innan personen hamnar i ett beroende är chanserna att kunna ändra sitt förhållningssätt till alkohol goda.


​Eco Care har kunskap, erfarenhet och kognitiva verktyg som kan stödja personer att förändra sina alkoholvanor och ta ansvar för sitt eget liv.


Beroende är ett komplext tillstånd som inte bara är fysiskt och kemiskt utan också psykologiskt.

Ett skadligt bruk som utvecklas till ett alkoholberoende kan ta upp till 10 år innan det ger så stora konsekvenser att det påverkar personens möjlighet att fungera socialt och i sitt arbete.


​Eco Care har kunskap, erfarenhet och kognitiva verktyg som kan stödja personer att förändra sina alkoholvanor och ta ansvar för sitt eget liv.


Grundbehandling och återfallspreventivbehandlingUtifrån den individuella behandlingsplanens mål pågår grundbehandlingen under en 3 månaders period med 12 terapeutiska samtal.  Därefter går behandlingen in i återfalls preventivfas under följande 9 månader med terapeutiska samtal 1-2 gånger/ månad efter behov. Den totala behandlingstiden pågår under 12 månader. Utvärdering och uppföljning med den som beställt behandlingen sker kontinuerligt enligt behandlingsplanen. Vid avsteg i behandlingsplanen eller uteblivna besök informeras uppdragsbeställaren.

Återfall sker oftast inte spontant utan utvecklas under tid i en tankeprocess.

Dagliga reflektioner och bedömning av tankar, känslor och beteenden är viktiga. Små tecken på bakslag i tankar, känslor och beteenden kan vara början till att klienten är på väg in i att ta ett återfall och bryta drogfriheten.

I behandlingen ingar att:Träna på verkningsfulla sätt att hantera högrisk situationer och destruktiva tankar, känslor och beteenden.  Införliva de nya, alternativa tankar, känslor och beteenden under hela behandlingstiden så klienten får förutsättningar att med automatiska reflexmässiga val tillämpa dessa i vardagliga situationer. Regelbunden uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatsen enligt behandlingsplanen med uppdrags beställare och klient.

Vill du veta mer? Läs även om Medberoende och Stresshantering